Souhrn aktuální situace za rok 2016

 • Od roku 2017 budou tvořit zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.). To bude znamenat otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) budou od roku 2017 zdaněny 35 %, ostatní hazardní hry 23 %. Do roku 2015 byla sazba odvodu u všech her 20 %, v roce 2016 byla zvýšena na 28 % pro TH a 23 % pro ostatní hry.
 • Míra regulace na obecní úrovni roste. V roce 2015 regulovalo hazardní hraní prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV) 588 obcí. Provozování TH na svém území zakazovalo 322 (54,8 %) z nich. Aktuálním a od roku 2013 narůstajícím problémem je provozování nelegálních technických her, zejména tzv. kvízomatů a slevostrojů. Nepovolené TH se začaly objevovat zejména v návaznosti na omezení nebo zákaz jejich provozování prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV).
 • V roce 2015 bylo vsazeno 152,2 mld. Kč, na výhrách bylo vyplaceno 121,8 mld. Kč, příjmy provozovatelů ze hry dosáhly 30,4 mld. Kč. Celková výše sázek meziročně vzrostla o 10 %, příjmy ze hry se snížily o 3 %.
 • Z celkového objemu vsazených peněz bylo v roce 2015 vloženo do TH 59 %, 29 % bylo vsazeno v kurzových sázkách, 7 % v loteriích a 5 % v živých kasinových hrách. Nejvyšší příjmy přinesly provozovatelům TH (60 % z celkových příjmů), kurzové sázky (19 %) a loterie (18 %).
 • V roce 2015 získaly veřejné rozpočty z odvodů a poplatků z hazardních her 8,08 mld. Kč. Z toho odvody z TH tvořily 6,13 mld. Kč (76 %). Z celkových 8,08 mld. Kč připadlo 2,59 mld. Kč (32 %) státnímu rozpočtu, zbylých 5,49 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Oproti roku 2014 se příjmy veřejných rozpočtů z odvodů z hazardu zvýšily o 101 mil. Kč (1,3 %).
 • Technické a živé hry povolené MF byly ke konci roku 2015 provozovány v 4836 provozovnách, z toho 538 provozoven byla kasina. Meziročně se počet provozoven snížil téměř o 19 %. V roce 2015 bylo povoleno celkem 60 331 TH, z toho bylo 10 108 VHP povolovaných obcemi, a 2 254 her v kasinech. Počet TH trvale klesá od roku 2011, kdy dosáhl vrcholu téměř 102 tis. Mezi roky 2014 a 2015 ubylo přibližně 10 % TH a her v kasinu.
 • Počet lidí se zkušeností s hraním hazardních her roste. Studie zaměřené na sledování rozsahu hraní hazardních her v obecné populaci v letech 2012-2015 ukazují nárůst prevalence zkušenosti s hraním v posledních 12 měsících z přibližně 10 % v letech 2012-2013 na přibližně dvojnásobnou úroveň v letech 2014-2015. Za tímto zvýšením stojí především nárůst on-line hazardního hraní a také kurzového sázení. Zvýšená prevalence hraní je patrná zejména u mužů a napříč všemi věkovými skupinami; podíl žen se zkušeností s hazardním hraním roste pomaleji. K významnému meziročnímu nárůstu došlo v r. 2015 zejména u mladých dospělých.
 • Celoživotní zkušenost s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích mělo 28,2 %, s technickými hrami nebo hrami v kasinu 22,3 % a s on-line hrami 14,3 % dotázaných dospělých osob. V posledních 12 měsících to bylo 16,3 %, 5,9 %, resp. 8,2 % a v posledních 30 dnech 6,9 %, 1,7 %, resp. 2,9 % dotázaných. Mimo loterií (hraní loterií nebylo v r. 2015 sledováno) uváděli muži nejčastěji zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly stejně často zkušenost s kurzovými sázkami jako s hraním her v herně nebo kasinu. Muži uvádějí v posledních 12 měsících přibližně 4krát vyšší a v posledních 30 dnech až 6krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy. Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15-34 let. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení následované hraním hazardních her on-line.
 • V roce 2015 byla realizována další vlna studie ESPAD mezi 16letými studenty. Ze souboru 2738 respondentů uvedlo hraní her o peníze v posledních 12 měsících celkem 9,1 % dotázaných (15,3 % chlapců a 3,1 % dívek), z nichž 3,0 % (4,9 % chlapců a 0,9 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Studenti hráli nejčastěji on-line - nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami na sport a loteriemi. Vyšší míru hraní hazardních her uváděli chlapci. Hraní her o peníze v posledních 12 měsících nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (13,4 %), dále žáci 9. tříd základních škol (9,1 %), v nejnižší míře studenti gymnázií (4,2 %).
 • Odhady počtu problémových či patologických hráčů v dospělé populaci nejsou za rok 2015 k dispozici. Z dosavadních výsledků do r. 2014 vyplývá, že v riziku rozvoje problémového hráčství je přibližně 5 % dospělé populace (cca 450 tis.), z toho v pásmu problémového hráčství se nachází 1,5-2,3 % dospělých osob (130-200 tis.), z nichž cca polovinu tvoří patologičtí hráči (0,6-1,2 % dospělé populace, tj. cca 55-110 tis. osob).
 • V souboru studie mezi patologickými hráči v léčbě bylo z celkem 259 respondentů 81 % mužů, průměrný věk byl 35,2 roku (muži 35,6, ženy 33,2). Průměrný věk první zkušenosti s hazardní hrou byl přibližně 20 let a prvního hraní problémové hry necelých 23 let. Pravidelně hrát začínali v 25 letech, přičemž v 29 letech si poprvé uvědomili, že mají s hraním problémy.
 • Ve srovnání se studií z roku 2013 se složení léčených patologických hráčů změnilo. Podíl hráčů TH klesl z 82,5 % na 67,2 %, zatímco podíl hráčů on-line her vzrostl z 9,7 % na 13,5 % a kurzových sázek z 3,9 % na 9,3 %. On-line hráči trávili hraním více dní a více hodin denně než hráči jiných typů her. Také měli průměrně vyšší dluhy než hráči karetních her nebo kurzových sázek. Dluh hráčů v léčbě dosahoval v průměru 600 tis. Kč.
 • Polovina léčených hráčů uvedla, že během hraní vždy nebo často užívali alkohol, necelá čtvrtina uvedla užívání pervitinu. Pouhých 16,6 % respondentů vykazovalo v posledních 30 dnech před léčbou dobré duševní zdraví bez vážných známek deprese a úzkosti, dvě třetiny pravděpodobně trpěly úzkostně-depresivní poruchou. Téměř dvě třetiny měly někdy v životě sebevražedné myšlenky a necelých 30 % se o sebevraždu pokusilo, polovina z nich opakovaně. Krádeže se někdy dopustilo 46 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 36 %, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 % a loupeže 9 % hráčů.
 • Míra realizace preventivních opatření zaměřených na předcházení rozvoje problémového hráčství je nízká. Ze studie mezi patologickými hráči v léčbě vyplývá, že jen 15 % hráčům byla někdy v životě nabídnuta možnost omezit své hraní nastavením limitů hry a stejnému podílu byla někdy nabídnuta možnost nechat se vyloučit z hraní úplně. Společnost Podané ruce začala realizovat kurz prevence problémového hráčství pro děti a mládež s názvem Hra na hraně a také program pro pracovníky herního průmyslu zaměřený na včasnou identifikaci problémového hráčství a intervenci u hráčů v hernách.
 • Míra vstupu problémových hráčů do léčby je nízká. Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných pobytových i ambulantních adiktologických a psychiatrických zařízeních. Ročně je léčeno 1300-1400 pacientů v psychiatrických ambulancích a je evidováno 500-550 hospitalizací; programy dotované RVKPP vykázaly v roce 2015 přes 700 klientů - problémových hráčů.
 • Z dostupných údajů vyplývá, že v ČR je 10-20 zařízení specializovaných na poskytování služeb problémovým hráčům, jejich počet se v posledních letech zásadně nemění. Nízká dostupnost specializované péče je zejména v západních a severních Čechách. V rámci dotačního řízení RVKPP jsou od roku 2013 podporovány programy poskytující služby patologickým hráčům.

Nejvíce získala z odvodů z hazardního hraní Praha (937 mil. Kč). Následovaly obce v kraji Jihomoravském (691 mil. Kč), Moravskoslezském (661 mil. Kč) a Středočeském (608 mil. Kč.). Při přepočtu na počet obyvatel byly příjemcem největších částek obce v kraji Karlovarském (1033 Kč na obyvatele), Plzeňském (854 Kč) a Praha (732 Kč). Obce v Kraji Vysočina získaly nejméně jak absolutně (142 mil. Kč), tak v přepočtu na 1 obyvatele (278 Kč). U všech krajů s výjimkou Vysočiny, kde se celkové příjmy obcí meziročně snížily o 10 %, došlo v r. 2016 k nárůstu příjmů u všech krajů. Kromě krajů Zlínského, Moravskoslezského a Prahy tento meziroční růst navíc přesáhl 10 %,
v případě kraje Jihočeského dosáhl 22 %. Nárůst je patrný zejména u krajů Karlovarského
a Plzeňského, v případě druhého jmenovaného došlo k navýšení celkového příjmu obcí od r. 2013 téměř o třetinu (30 %) – graf 2-14.

HAZARD V POPULACI

V posledních 12 měsících uvedlo hraní jakékoli z uvedených hazardních her v kamenných provozovnách 23,7 % dotázaných (29,4 % mužů a 18,1 % žen). Hazardní hry bez loterií hrálo celkem 8,5 % respondentů (15,0 % mužů a 2,2 % žen), z toho TH typu automaty hrálo 4,2 % (7,0 % mužů
a 1,5 % žen), kurzové sázky 4,7 % (8,7 % mužů a 0,9 % žen), live sázky 2,7 % (5,0 % mužů a 0,5 % žen) a hraní živých her v kasinu uvedlo 0,8 % dotázaných (1,4 % mužů a 0,2 % žen).

Hraní sledovaných hazardních her na internetu v posledních 12 měsících uvedlo celkem 3,6 % dotázaných (6,2 % mužů a 1,1 % žen). Hazardní hry bez loterií hrálo celkem 3,0 % respondentů
(5,3 % mužů a 0,8 % žen), z toho TH typu automaty hrálo 0,9 % (1,5 % mužů a 0,4 % žen), kurzové sázky 1,7 % (3,0 % mužů a 0,4 % žen), live sázky 1,6 % (2,9 % mužů a 0,3 % žen) a poker, ruletu, jiné karetní nebo kasinové hry hrálo na internetu 1,1 % dotázaných (1,8 % mužů a 0,4 % žen). Loterie na internetu hrálo v posledních 12 měsících 1,2 % dotázaných (1,9 % mužů a 0,6 % žen) − tabulka 3-2.

Při detailním pohledu na prevalenci současného hraní jednotlivých typů her podle věkových skupin je patrné, že hraní her typu automaty v kamenných provozovnách nebo kurzové sázení
v kamenných pobočkách sázkových kanceláří je nejvyšší ve věkových skupinách 25–34 let, následované skupinou 15–24 let, live sázení v průběhu utkání je provozováno všemi věkovými skupinami 15–54 let přibližně stejně, zatímco živé hry v kasinu jsou převážně uváděny respondenty ve věku 35–44 let.

Hraní her typu automaty, pokeru, rulety a dalších kasinových her na internetu uvádějí v posledních 12 měsících nejčastěji respondenti ve věku 25–34 let, následovaní respondenty ve věku 15–24 let, číselné loterie na internetu jsou téměř výhradně uváděny respondenty ve věku 25–34 let. Kurzové sázky a live sázky jsou převážně uváděny respondenty v nejmladší věkové kategorii (15–24 let) – graf 3-2. Obecně lze říci, že prevalence současného hraní hazardních her na internetu (tj. hraní

v posledních 12 měsících) klesá s věkem respondentů, v případě hraní her v kamenných provozovnách to platí pouze v případě her mimo číselné loterie.

Nejvyšší částka, kterou kdy hráči vložili do hry za jediný den, se nejčastěji pohybovala mezi
100 a 1000 Kč. Hráči hazardních her v kamenných provozovnách uváděli nižší maximální obnos peněz vsazených do hry (51–100 Kč). Naopak u hráčů her na internetu je patrný vyšší obnos finančních prostředků vložených do hry: 18,5 % hráčů on-line, resp. 20,6 % hráčů on-line her mimo loterie hrálo někdy v životě s obnosem vyšším než 10 tis. Kč v jednom dni – graf 3-20. Vyšší obnos vložený do hry uváděli v případě her v kamenných provozovnách muži, zatímco v případě her na internetu uváděly vyšší obnos ženy (je však nutno vzít v úvahu nízký počet hráček). Respondenti ve věku 25–34 let hráli v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi s nejvyšším obnosem v jednom dni, u her v kamenných provozovnách (bez loterií) uvedli vysoký obnos ve vyšší míře rovněž respondenti ve věku 45–54 let, a v případě her na internetu respondenti ve věku 35–44 let.

Průměrný věk první zkušenosti s hazardní hrou v kamenných provozovnách dosahoval 24–28 let. Nejnižší věk měli hráči na automatech a jiných technických zařízeních, nejvyšší naopak v případě kurzových sázek. V souboru se vyskytli respondenti, kteří poprvé hráli na automatech a jiných technických zařízeních v 10 nebo 11 letech, a osoby, které poprvé hazardní hru hrály v 60 a více letech. Průměrný věk první zkušenosti s hrou na internetu byl vyšší, dosahoval 29–34 let – graf 3-21.

Ve srovnání se studií ESPAD 2015 se zvýšil podíl studentů, kteří uvedli hraní hazardních her
v posledních 12 měsících, a to z 9,1 % na 11,2 %, k nárůstu došlo zejména u chlapců (z 15,3 % na 18,2 %); současně se zvýšil i výskyt hraní hazardních her více než 2 hodiny při jedné příležitosti
(z 3,7 % na 4,3 %) – graf 3-26. Naopak u studentů došlo k mírnému poklesu frekvence pravidelného hraní a k mírnému poklesu času tráveného denně hrou o peníze.

RIZIKO HAZARDOVÝCH HER

Nejvyšší podíl problémových hráčů byl zaznamenán mezi hráči TH typu automaty (v kamenné provozovně nebo na internetu) a hráči kasinových her. Mezi hráči kasinových her byl sledován nejvyšší podíl problémových hráčů zařazených do kategorie vysokého rizika v souvislosti s hraním hazardních her – graf 4-7.

Zadluženost hazardních hráčů

Klienti zadlužení v souvislosti s hazardním hraním nejčastěji spadali do kategorie s měsíčním příjmem nižším než 25 400 Kč. Celková výše jejich dluhů po splatnosti dosahovala průměrně
1,2 mil. Kč (40 tis. Kč až 10 mil. Kč), medián 832 tis. Kč. Počet kontaktů v souvislosti s hraním hazardních her se mezi r. 2013 a 2015 zvýšil téměř dvojnásobně (48 v r. 2013, 74 v r. 2015), v r. 2016 bylo hlášeno těchto kontaktů méně (58). Průměrná výše dluhu po splatnosti se za uplynulé dva roky nesnížila – graf 5-1. Počet věřitelů 58 klientů, kteří uvedli hazardní hraní jako příčinu zadlužení, se

v r. 2016 pohyboval od 1 do 22 a patřili mezi ně především nebankovní a jiní poskytovatelé finančních služeb a banky (19, resp. 17, resp. 15 případů). Ve 28 případech čelili hráči či jejich blízcí exekucím a ve 12 případech se ucházeli o podání návrhu na oddlužení, či dokonce již byli do procesu oddlužení zařazeni. Podíl osob mezi klienty občanských poraden, jejichž zadluženost souvisela s problémovým hraním, je velmi pravděpodobně značně podhodnocen vzhledem
k obavám ze stigmatizace a neuvedení hazardního hraní jako příčiny zadlužení v poradně (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Asociace občanských poraden, 2017).

V r. 2016 byly stejně jako v předchozích třech letech jako nejčastější příčina zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve čtvrtině případů (1352), s průměrnou celkovou výší dluhů 530 tis. Kč. Druhá nejčastější příčina
(653) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod., následovala změna životní situace v důsledku rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (468). Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako hlavní příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 123 kontaktů.

Kriminalita v souvislosti s hazardními hrami

Kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her zahrnuje trestné činy spáchané hráči
v důsledku hraní hazardních her, trestné činy spáchané za účelem získání prostředků na hru
a trestné činy, které významně souvisejí s touhou, potřebami či nutkáním k hráčství. Organizovaný hazard může být také spojen s ekonomickou kriminalitou typu praní špinavých peněz nebo korupce. Nelegální hazard bývá sekundárně spojen rovněž se systémovou kriminalitou včetně lichvářství, ale i další kriminalitou, jako je pašování lidí, zbraní, drog nebo organizování prostituce apod. Pokud jde o prevenci praní špinavých peněz v souvislosti s provozováním hazardních her
v ČR, kromě provozovatelů kasin jsou nově od r. 2017 rovněž provozovatelé dalších hazardních her kromě loterií, binga a tomboly zavázáni k poskytování informací o podezřelých převodech či přesunech peněžních prostředků podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Prevence problémového hráčství

Programy všeobecné primární prevence pracují s celou populací dětí a mládeže a jsou zaměřeny na předcházení rizikovému chování jako takovému, případně na jeho oddálení do vyššího věku. Podle přílohy 21 metodického doporučení by se programy všeobecné prevence v oblasti hazardního hraní měly interaktivní a zážitkovou formou věnovat zejména následujícím oblastem:

Zvýšení informovanosti žáků o povaze a rizicích hazardního hraní, včetně korekce chybných informací a mylných přesvědčení o hazardní hře, o pravděpodobnosti výhry apod.
Změna postoje k hazardním hrám ve směru odklonu od těchto aktivit, což snižuje riziko závislosti v dospělosti.

Budování finanční gramotnosti žáků, která obnáší i problematiku dluhových pastí, hospodaření s domácím rozpočtem či bezpečností při vedení účtů.
Kontrola nad impulzivním řešením problémů a podpora schopností řešení problémů, plánování a efektivního rozhodování.

Propojování tématu hazardního hraní i s tématy jiných závislostí, zejména pak s problémovým užíváním internetu a užíváním návykových látek.

Informovanost žáků o tom, na koho se v případě problémů s hazardní hrou mohou obrátit
o pomoc (kromě pedagogů jde i o specializované poradny, linky důvěry či například pracovníky nízkoprahových klubů pro děti a mládež).

Prevence problémového hráčství v obecné populaci

Mimo systém prevence ve školství v ČR neexistuje národní program nebo koordinovaný systém prevence problémového hráčství v obecné nebo hráčské populaci, přičemž celková míra realizace preventivních opatření je stále nízká. Součástí akčního plánu pro oblast hazardního hraní – blíže viz kapitolu Akční plán v oblasti hazardního hraní, str. 22 – je mj. také zvýšení informovanosti veřejnosti zejména o dostupnosti odborné pomoci pro hazardní hráče a o rizicích hazardního hraní.

 • Hrajte pouze tehdy, když jste odpočatí a soustředění.
 • Nikdy nehrajte, pokud řešíte vážné osobní problémy nebo jste v depresi.
 • Při hraní si zvykněte dělat pravidelné přestávky.
 • Předem si stanovte pevnou částku, která bude vaším dlouhodobým osobním limitem, který jste ochotni vložit do hry.
 • Nastavte si ho po pečlivém zvážení a vycházejte přitom ze svých reálných finančních možností.
 • Stanovte si, jaké výše může dosáhnout Vaše případná ztráta v jednotlivé hře. Nikdy dále nepokračujte.
 • Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu nebo léků.
 • Rozhodujte se sami za sebe. Nenechte se ovlivnit názory jiných.
 • Hraní má být zdrojem radosti, napětí a poučení. Ne osobních ztrát, hazardu a smutku.
 • Veďte si osobní záznamy, které vám ukáží vaši dlouhodobou úspěšnost.
 • Dobrému hráči se věci nedějí samy od sebe. Dobrý hráč umí začít, pokračovat nebo skončit podle toho, jak se sám rozhodne.
 • Varování o negativních dopadech hazardního hraní a nabídka pomoci by měly být viditelně umístěny jak v sázkových kancelářích, tak na internetu. Informace o zodpovědném hraní
  a možnosti pomoci jsou dnes často umístěny jen formálně a skrytě. Nabídka preventivních programů by měla být dostupná v místě hráčských příležitostí, ale i mimo ně na veřejných místech, např. v dopravních prostředcích.
 • V rámci podpory finanční gramotnosti by se mělo poukazovat na rizika hazardního hraní. Sebevyloučení hráčů, které je obsaženo v novém zákoně o hazardních hrách a které by mělo být plně umožněno se spuštěním informačního systému hazardního hraní, je podle dotazovaných důležitým a vhodným nástrojem.
 • Měla by být regulována reklama na kurzové sázení, což by přispělo k omezení normalizace sázení a k prevenci relapsu.

Síť služeb pro problémové hráče

Psychiatrická péče

V ČR bylo v l. 2004–2015 v psychiatrických ambulancích ročně léčeno přibližně 1300–1500 pacientů s diagnózou F63.0 (patologické hráčství), což tvoří přibližně 0,25 % pacientů v psychiatrických ambulancích celkem (ÚZIS ČR, 2016a). V r. 2015 bylo léčeno celkem 1457 pacientů
v 268 ambulancích oboru psychiatrie. Údaje z ročních výkazů psychiatrických ambulancí za r. 2014 nejsou k dispozici z důvodu technologických a organizačních změn způsobu sběru v rámci Národního zdravotního informačního systému. Údaje za r. 2016 nejsou dosud k dispozici.

Pacienti, kteří byli ambulantně léčeni pro diagnózu F63.0 v daném roce poprvé v životě, tvořili
v l. 2009–2015 přibližně 36 % z celkového počtu těchto pacientů. Ženy se podílely na celkovém počtu pacientů ve sledovaném období v průměru 9,5 %, ale jejich podíl postupně roste, v r. 2015 to bylo dokonce 14,0 % – graf 8-1.

Během sledovaného období došlo ke změně věkové struktury pacientů. V posledních letech se snižuje podíl pacientů ve věku 15–19 let z téměř 6 % z celkového počtu pacientů léčených pro patologické hráčství v r. 2009 až na 2 % v r. 2015.

Internetové a telefonické poradenství

V ČR stále neexistuje žádná poradenská telefonní linka pomoci zaměřená výhradně na problematiku problémového hráčství. Telefonické poradenství v oblasti závislostí poskytují zejména ambulantní adiktologické služby.100 Vedle toho existuje síť linek důvěry, resp. linek krizové pomoci, na něž se mohou obracet jak klienti se širokým spektrem problémů včetně problémového hráčství, tak jejich blízcí.101

Přibývá preventivních a informačních projektů v on-line prostředí cílících na hráče hazardních her a jejich blízké na webových stránkách, na sociálních sítích apod. Na webových stránkách jsou návštěvníkům k dispozici sebehodnoticí testy mapující riziko vzniku a rozvoje problémového

hráčství, informace a poradenství. Jeden z projektů podpořených RVKPP má rovněž cílovou skupinu hráče počítačových her. Weby nabízí různou míru interaktivity.

Od r. 2010 jsou aktivní internetové stránky gambling.wbs.cz, od r. 2011 stránky stopzavislosti.cz. Společnost Podané ruce provozuje svépomocné internetové stránky gambling.podaneruce.cz, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze internetové poradenské stránky http://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/gamblerstvi/.

Od r. 2014 jsou v provozu stránky www.neprohrajzivot.cz, které nabízejí pomoc pro problémové hráče a jejich blízké. Od r. 2015 je provozuje nezisková společnost Life Atelier. Návštěvnost stránek kontinuálně narůstá, součástí stránek je telefonická linka pomoci a e-mailová poradna, na kterých jsou klienti podle závažnosti problémů s hazardní hrou odkazování na organizace poskytující léčbu patologického hráčství nebo pomoc pro patologické hráče a jejich blízké. V r. 2016 si stránky prohlédlo 8239 unikátních návštěvníků, 1365 si otestovalo míru svého problémového hráčství,

398 vyplnilo test pro osoby, které chtějí znát míru problémového hráčství u svých blízkých. Průměrný počet zobrazených stránek na jednu návštěvu byl 3,18 stránky, 22,4 % osob navštívilo stránky opakovaně. Nejčastěji zobrazované stránky byly Jsem patologický hráč, Kde hledat pomoc – kontakty a Jak vydělat hazardem. Nejvíce návštěvníků bylo z Prahy (32,7 %), dále z Brna (3,9 %), Ostravy (2,4 %), Plzně (2,3 %) a z Bratislavy (2,0 %).

V r. 2016 byl RVKPP podpořen projekt organizace Sananim zaměřený na on-line léčbu problémového hráčství na stránkách www.koncimshranim.cz, které prošly pilotním ověřením
a jejichž plnohodnotný provoz se předpokládá v průběhu r. 2017. Na těchto stránkách je možné otestovat míru škodlivosti hraní, jejich součástí je internetové poradenství a kontakty na odborné, adiktologické služby v Praze i v celé ČR.

V r. 2016 spustila organizace Prevent 99 poradnu pro nelátkové závislosti spolu s webem www.neprohraj.se. Poradna nabízí služby lidem, kteří se ve svém životě dostali do potíží spojených
s hazardním hraním (sázením, hraním PC her atd.) nebo jejich blízkým, kteří hledají odbornou pomoc. Cílem služeb je tedy spolu s klientem aktivně hledat možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace a přispět k přiměřené psychické a sociální pohodě, stabilizaci či abstinenci – obrázek 8-1.


zdroj: www.drogy-info.cz